Blog Archives

Categories

9 września 2014 - Możliwość komentowania ZPAS Group S.A

Prezentacja multimedialna Szafy energetycznej SZE3
multimedia presentation of the SZE3 power cabinets
została wyłączona

ZPAS Group S.A

Prezentacja multimedialna Szafy energetycznej SZE3
multimedia presentation of the SZE3 power cabinets
 

PL
Grupa ZPAS jest największym polskim producentem zaawansowanych systemów energetycznych i teleinformatycznych, a także dużym graczem w skali europejskiej. Działa zgodnie z filozofią utrzymania wypracowanej przez 40 lat swojej działalności opinii godnego zaufania partnera, dostarczającego swoim klientom produkty o najwyższej jakości. Wyroby w branży komunikacji elektronicznej muszą posiadać parametry i właściwości odpowiadające wysokim wymaganiom w zakresie nowoczesnych technologii. Celem ZPAS Group jest dostarczanie właśnie takich produktów.
 
Dla ZPAS Group podjęliśmy się kompleksowej realizacji materiału audiowizualnego prezentującego szafę energetyczną SZE3. Pracowaliśmy także przy opracowaniu scenariusza, animacji 2D i 3D oraz kompozycji muzyki dopasowanej dynamicznie do całej animacji. Co ważne, był to już kolejny projekt realizowany dla tej firmy. A co dokładnie robiliśmy? Stworzyliśmy nowoczesny i innowacyjny materiał prezentacyjny wspierający sprzedaż dla handlowców. Tego typu prezentacje wypierają dziś te, tworzone w programie Power Point. Prezentacja audiowizualna produktu pokazywała jego zalety oraz przybliżała jego charakterystykę. W przejrzysty i zwięzły sposób przekazywała najważniejsze informacje na temat wyrobu potencjalnym klientom z sektora B2B zainteresowanym jego zakupem.
 
Przy realizacji projektu ściśle współpracowaliśmy z działem handlowym i działem marketingu klienta. Jego zadowolenie ze sposobu oraz jakości naszej realizacji daje nam podstawy sądzić, że nie był to ostatni projekt nam zlecony przez ZPAS Group.
ENG
The ZPAS Group is the largest Polish manufacturer of advanced energy systems and communications data, as well as a major player on the European scale. It operates following a 40 years-old opinion of a trustworthy business partner that provides its customers with the highest quality products. Products of the electronic communication branch must meet high demands in terms of modern technologies. The aim of the ZPAS Group is to supply such products.
 
For the ZPAS Group, we have comprehensively undertaken to implement an audiovisual material presenting a SZE3 power cabinet. We also worked on the development of a 2D and 3D animation scenario and the composition of music that would dynamically match the entire animation. It is worth noting this was not the first project we implemented for this company. What exactly did we do? We created a modern and innovative presentation material supporting sale for traders. Today, these types of presentations replace those created in PowerPoint. The audiovisual presentation of the product showed its advantages and made the viewers familiar with its characteristics. In a clear and concise manner, it conveyed the most important information about the product to potential customers in the B2B sector who were interested in buying it.
 
When developing the project we liaised with the sales and marketing departments of the client. His satisfaction with the method and the quality of our implementation gives us reasons to believe that this was not the last project we were commissioned by the ZPAS Group.

 
 

Published by: admin in Realizacje, Wzornictwo przemysłowe

Comments are closed.
Top