Blog Archives

Categories

26 lipca 2016 - Możliwość komentowania Cryo Science

Szwarc Design projektuje dla krioterapii
Szwarc Design designs Cryotherapy
została wyłączona

Cryo Science

Szwarc Design projektuje dla krioterapii
Szwarc Design designs Cryotherapy 

 

Prekursorem użycia skrajnie niskich temperatur był angielski lekarz James Arnott. Mieszając sól z pokruszonym lodem uzyskał temperaturę -24°C. Używał mieszanki do łagodzenia bólu w chorobach nowotworowych, w leczeniu bólów głowy, oraz po raz pierwszy posłużył się niską temperaturą w niszczeniu tkanek. Brytyjczyk zaprojektował wyposażenie do schładzania składające się z wodoszczelnej poduszki-kompresu podłączonej do dwóch rurek które tworzyły obieg zimnej mieszanki. W 1851 roku urządzenie wygrało nagrodę na Wielkiej Londyńskiej Wystawie Nauki. Co ciekawe, także Polska ma ogromny wkład w rozwój krioterapii. W 1989 r. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu powstała druga w Europie, a trzecia na świecie komora kriogeniczna. Inicjatorem jej budowy był prof. Zdzisław Zagrobelny. Znacznie wcześniej jednak, bo po raz pierwszy w 1883 roku, skroplenia tlenu -183°C i skroplenia azotu -196°C po raz pierwszy na świecie dokonali pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie polscy uczeni Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. Ich działania walnie przyczyniły się do rozwoju krioterapii na świecie.

 

Tyle o samej krioterapii. Warto bowiem przyjrzeć się bliżej realizacjom naszej firmy w tej dziedzinie. Szwarc Design od blisko roku stało się bowiem istotną częścią działów konstrukcyjnego oraz badania i rozwoju produktów ? Cryo Science. Firma ta to światowej klasy innowator i dostawca rozwiązań dla wszystkich zastosowań kriogenicznych. Do perfekcji opanowała użycie gazów w niskich temperaturach, by jak najskuteczniej służyć potrzebom człowieka. Skupia się przede wszystkim na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, sporcie, beauty & spa czy też gastronomii molekularnej.

 

Współpraca z Cryo Science to najbardziej wymagająca i najdłuższa do tej pory dla Szwarc Design. Zostaliśmy zaangażowani nie tylko w cały proces projektowy, ale również w szereg usług wspomagających. Do naszych zadań należało m.in. poszukiwanie innowacji w obrębie produktów projektowanych dla klienta, opracowanie strategii wzorniczej oraz wzornictwa dla całego portfolio produktów, wsparcie we wprowadzaniu nowego produktu na rynek, a także m.in. współpraca z działem konstrukcyjnym, konsultacje wzornicze na każdym etapie prac oraz nadzór nad wdrożeniem do produkcji. Mieliśmy także swój udział w opracowaniu materiałów marketingowych oraz wspieraliśmy klienta w poszukiwaniu producentów dla jego wyrobów.

 

Naszym największym sukcesem jest jednak projekt dwóch zaawansowanych urządzeń:Cryo Artic oraz Cryo Penguin, które szeroko przedstawiamy w osobnych wpisach na naszym blogu.

 

English physician James Arnott was a precursor of the use of extremely low temperatures. By mixing salt with crushed ice he acquired the temperature of -24 °C. He used the mixtures for relieving pain in cancer, in the treatment of headaches and he was the first to use low temperatures to destroy tissue. The Briton designed equipment for cooling consisting of a waterproof pillow-compress connected to two tubes that formed a circulation of a cold mix. In 1851, the unit won an award at the London Great Exhibition of Science. Interestingly, Poland has also a huge contribution to the development of cryotherapy. In 1989 at the Institute of Low Temperature and Structural Research of Polish Academy of Sciences (PAN) in Wroclaw there was established the second in Europe, and the third in the world cryochamber. Prof. Zdzislaw Zagrobelny was the initiator of its construction. Much earlier, however, because it was for the first time in 1883, two Polish scientists and employees of the Jagiellonian University in Krakow, Karol Olszewski and Zygmunt Wroblewski, managed to condense and cool oxygen to the temperature of -183 °C and nitrogen to -196 ° C. It was until then unprecedented in the world. Their actions were instrumental in contributing to the development of cryotherapy in the world.

 

Having discussed the cryotherapy itself, it is now worth, however, to take a closer look at our company?s projects in this field. Szwarc Design for almost a year has been an essential part of the design, research and development departments of Cryo Science. The company is a world-class innovator and solutions provider for all cryogenic applications. It has perfectly mastered the use of gases of low temperatures in order to most effectively serve the needs of man. It focuses primarily on delivering innovative solutions in healthcare, sport, beauty & spa or molecular gastronomy.

 

The cooperation with Cryo Science has been so far the most demanding and longest undertaking for Szwarc Design. We have been engaged not only in the design process, but also a range of supporting services. Our task was, among others, to search for innovation in products designed and tailor-made for a customer, to develop designs and design strategies for the entire product portfolio, to support the introduction of a new product on the market, as well as to cooperate with the design department, design consulting at every stage and supervising the implementation of the production. We also took active part in the development of marketing materials and supported the customer in search for manufacturers for their products.

 

Our greatest success, however, is a project of two advanced devices: Cryo Arctic and Cryo Penguin, which we widely present in separate entries on our blog.

Published by: admin in Bez kategorii

Comments are closed.
Top