Blog Archives

Categories

4 kwietnia 2014 - Możliwość komentowania ZPAS Group S.A

Prezentacja multimedialna Databox
DataBox multimedia presentation
została wyłączona

ZPAS Group S.A

Prezentacja multimedialna Databox
DataBox multimedia presentation 

PL
Grupa ZPAS jest największym polskim producentem zaawansowanych systemów energetycznych i teleinformatycznych, a także dużym graczem w skali europejskiej. Działa zgodnie z filozofią utrzymania wypracowanej przez 40 lat swojej działalności opinii godnego zaufania partnera, dostarczającego swoim klientom produkty o najwyższej jakości. Wyroby w branży komunikacji elektronicznej muszą posiadać parametry i właściwości odpowiadające wysokim wymaganiom w zakresie nowoczesnych technologii. Celem ZPAS Group jest dostarczanie właśnie takich produktów.
 
Naszym pierwszym i ? jak się później okazało ? nie jedynym projektem realizowanym dla ZPAS Group była kompleksowa realizacja materiału audiowizualnego prezentującego produkt klienta. Było nim tzw. Data Center, czyli pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych oraz infrastruktury sieciowej. Centra danych zawierają infrastrukturę techniczną, mechanizmy i procedury zwiększające bezpieczeństwo i ciągłość działania serwerów.
 
Z klientem współpracowaliśmy przy opracowaniu scenariusza, tworzeniu animacji 2D i 3D oraz kompozycji muzyki. Współpracowaliśmy z wieloma działami firmy. Efektem naszej pracy był nowoczesny i innowacyjny materiał prezentacyjny dla handlowców wypierający prezentacje do tej pory tworzone w programie Power Point. Wizualizacja produktu prezentowała jego zalety oraz przybliżała jego charakterystykę. Pokazywała również w jaki sposób działa. W przejrzysty i zwięzły sposób przekazywała też inne najważniejsze informacje na temat wyrobu potencjalnym klientom z sektora B2B zainteresowanym jego zakupem. ZPAS Group wykorzystywał prezentację głównie podczas targów handlowych, podczas których firma prezentowała swoją ofertę.
 
Jako że zawsze przy projektowaniu dokładamy wszelkich starań, by nasza praca odznaczała się najwyższą jakością, nie inaczej było oczywiście w przypadku ZPAS Group. Najlepszym tego dowodem było zadowolenie klienta, które przełożyło się na stworzenie kolejnej wspólnej realizacji.
ENG
The ZPAS Group is the largest Polish manufacturer of advanced energy systems and communications data, as well as a major player on the European scale. It operates following a 40 years-old opinion of a trustworthy business partner that provides its customers with the highest quality products. Products of the electronic communication branch must meet high demands in terms of modern technologies. The aim of the ZPAS Group is to supply such products.
 
Our first and - as it turned out - not the only project implemented for the ZPAS Group was the comprehensive implementation of audiovisual material presenting the client?s product. It was the so-called Data Center, i.e. a room for storing the operating infrastructure: servers, data storage devices and network infrastructure. Data centers contain technical infrastructure, mechanisms and procedures that enhance the security and continuity of servers? operation.
 
We cooperated with the client over developing a scenario, a creation of a 2D and 3D animation and music composition. We worked along many departments of the company. The result of our work was a modern and innovative presentation material for traders replacing presentations so far created in PowerPoint. The visualization of the product presented its advantages and made the viewers familiar with its characteristics. It also showed how it works. In a clear and concise manner it conveyed some other important information about the product to potential customers in the B2B sector who were interested in buying it. The ZPAS Group used the presentation primarily at trade fairs, during which the company presented its products.
 
Given the fact that when designing we always make every effort to ensure that our work was of the highest quality, it was obviously no different in the case of the ZPAS Group. The best proof of this was the customer satisfaction, which resulted in the creation of another joint implementation.

 
 

Published by: admin in Animacje dla Przemysłu, Realizacje

Comments are closed.
Top